Subskrypcja ofert nieruchomości - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Subskrypcja ofert nieruchomości

Zapisanie się do subskrypcji ofert jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30 moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail, wyłącznie w celu korzystania przeze mnie z subskrypcji ofert nieruchomości prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jednocześnie potwierdzeniem poinformowania mnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa o prawie do wycofania ww. wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz o tym, że cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonał Administrator na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Subskrypcja jest czasowa i maksymalny jej czas wynosi trzy miesiące od daty zapisania się.

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych (wyłącznie w zakresie adresu e-mail) subskrybentów ofert nieruchomości.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z pozyskaniem danych osobowych Pani/Pana uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

 2. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 4. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.qov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 6. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie adresu e mail, na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody na ich przetwarzanie, wyłącznie w celu korzystania przez Panią/Pana z subskrypcji ofert nieruchomości prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2019.123 j.t.).

 7. Okres przetwarzania danych osobowych

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji, nie dłużej niż do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

 9. Odbiorcy danych osobowych

 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów.

 11. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

 12. Podanie przez Pani/Pana danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do skorzystania z subskrypcji.

 13. Prawa osób, których dane dotyczą:

 14. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
  1) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 15. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 16. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Twoje kryteria subskrypcji Zmień kryteria subskrypcji

Nie posiadasz zapisanych kryteriów subskrypcji. Bez określonych kryteriów będziesz otrzymywać wszystkie nowe oferty.

Typ subskrypcji

Typ subskrypcji

Ilość ogłoszeń spełniających kryteria: 2155


Powrót do strony z ofertami