Deklaracja dostępności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • zastosowania koloru dla wyróżnienia linków tekstowych;
 • prezentowanie tekstu w postaci tabel oraz dokumentów w formacie pdf niedostępnych dla czytników;
 • zastosowanie poruszających się elementów serwisu (slider) bez funkcji zatrzymania ruchu;
 • brak pełnej zgodności ze standardami – kompatybilność (współpraca) z oprogramowaniem użytkownika lub technologiami wspomagającymi.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Integracja w Warszawie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt:

 • Karol Parol, tel. 22 376-70-60,

lub na adres poczty elektronicznej dostepnosc@kowr.gov.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) mieści się w budynku przy ul. Karolkowej 30, 01-207 Warszawa

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia przeznaczone dla gości tj. dwa wejścia od ul. Karolkowej - w tym jedno z drzwiami obrotowymi, które jest wejściem głównym do budynku oraz jedno wejście na tyłach budynku od ulicy wewnętrznej.
 2. Wszystkie wejścia zapewniają swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
 3. W holu głównym znajduje się Recepcja, która udziela niezbędnych informacji jak poruszać się po budynku oraz kieruje gości do Kancelarii KOWR mieszczącej się na parterze. Do Kancelarii KOWR osoba niepełnosprawna może dostać się bezpośrednio z holu głównego bez konieczności korzystania z wind..
 4. Szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych w całym budynku dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie występują progi podłogowe.
 5. Windy umożliwiają przewóz osób z trudnościami w poruszaniu się.
 6. Na każdej kondygnacji powierzchni KOWR (piętra 0 oraz 2-7) znajduje się 11 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych .
 7. W budynku niepełnosprawni mogą poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Wokół budynku jest możliwość skorzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 10. W kancelarii KOWR można skorzystać z pętli indukcyjnej.
 11. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegóły dostępne pod adresem https://tlumacz.migam.org/public_html/kowr.
 12. W pobliżu budynku znajduje się stacja metra Rondo Daszyńskiego oraz przystanki komunikacji miejskiej: tramwajowy dla linii nr 1, 11, 22, 24 oraz autobusowy dla linii 105, 106, 155, 178, 255.

 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.